Năm 2020

tỉnh Phú Yên

Chương trình: “Toyota chung tay xanh hóa học đường”

 • Vị trí trồng: Tỉnh Phú Yên
 • Thời điểm trồng: Tháng 9 năm 2020
 • Loài cây: Các loại cây cảnh quan trồng trong trường học (Cây Lim xẹt, Cô tòng vàng anh, Hồng Lộc, Bằng lăng…)
 • Số lượng: 240 cây

Năm 2023

tỉnh Phú Yên

Chương trình: “Toyota chung tay xanh hóa học đường”

 • Vị trí trồng: Khu rừng Phòng hộ Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
 • Thời điểm trồng: Tháng 12 năm 2023
 • Loài cây: Cây Lim xanh, Giáng hương, Giổi
 • Diện tích: 06ha; Số lượng: 6.600 cây

Năm 2024

tỉnh phú thọ

Chương trình: “Sống khỏe góp xanh cùng Panasonic”

 • Vị trí trồng: Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ
 • Thời điểm trồng: Tháng 2 năm 2024
 • Loài cây: Cây Giổi, Quế
 • Diện tích: 05 ha; Số lượng: 15.000 cây