NĂM 2018

tỉnh Hải dương

 Chương trình: “Toyota chung tay xanh hóa học đường”

  • Vị trí trồng: Tỉnh Hải Dương
  • Thời điểm trồng: Tháng 9 năm 2018
  • Loài cây: Các loại cây cảnh quan trồng trong trường học
  • Số lượng: 240 cây