Năm 2020

tỉnh long an

Chương trình: “Toyota chung tay xanh hóa học đường”

  • Vị trí trồng: Tỉnh Long An
  • Thời điểm trồng: Tháng 10 năm 2020
  • Loài cây: Các loại cây cảnh quan trồng trong trường học (Cây Lim xẹt, Cô tòng vàng anh, Hồng Lộc, Bằng lăng…)
  • Số lượng: 220 cây