Năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH: SỐNG KHỎE GÓP XANH CÙNG PANASONIC

  • Vị trí trồng: Khu vực rừng đặc dụng sông Gianh thuộc xã Sơn Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
  • Thời điểm trồng: Tháng 01 năm 2023
  • Diện tích thực hiện: 05ha.
  • Loài cây: Lim xanh và Huỷnh
  • Số lượng: 10.000 cây

Năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH: SỐNG KHỎE GÓP XANH CÙNG PANASONIC

  • Vị trí trồng: Rừng đầu nguồn sông Gianh thuộc xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
  • Thời điểm trồng: Tháng 01 năm 2024
  • Diện tích thực hiện: 05ha.
  • Loài cây: Cây Lim xanh, Cây Huỷnh
  • Số lượng: 5500 cây