Năm 2022

tỉnh Quảng Trị

Chương trình: “Hành động vì một Việt Nam xanh” phối hợp với Công ty TNHH Unilever Việt Nam

  • Vị trí trồng: Huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
  • Thời điểm trồng: Tháng 12 năm 2022
  • Loài cây: Cây Quế
  • Số lượng: 150.000 cây