Năm 2020

tỉnh tiền giang

Chương trình: “Toyota chung tay xanh hóa học đường”

  • Vị trí trồng: Tỉnh Tiền Giang
  • Thời điểm trồng: Tháng 10 năm 2020
  • Loài cây: Các loại cây cảnh quan trồng trong trường học (Cây Lim xẹt, Cô tòng vàng anh, Hồng Lộc, Bằng lăng…)
  • Số lượng: 220 cây

Năm 2023

tỉnh tiền giang

Chương trình: “Sống khỏe góp xanh cùng Panasonic”

  • Vị trí trồng: Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
  • Thời điểm trồng: Tháng 03 năm 2023
  • Loài cây: Cây Tràm cừ
  • Diện tích: 06ha; Số lượng: 112.000 cây