Năm 2020

tỉnh vĩnh phúc

Chương trình: “Toyota chung tay xanh hóa học đường”

  • Vị trí trồng: Tỉnh Vĩnh Phúc
  • Thời điểm trồng: Tháng 9 năm 2020
  • Loài cây: Các loại cây cảnh quan trồng trong trường học (Cây Lim xẹt, Cô tòng vàng anh, Hồng Lộc, Bằng lăng…)
  • Số lượng: 270 cây